Spring naar inhoud

Privacy beleid

K&C is van mening dat je altijd moet weten welke gegevens we van jou verzamelen en hoe we die gegevens gebruiken. Transparantie heeft voor ons een hoge prioriteit, zodat je zelf invloed uit kan oefenen op de gegevens die we over jou opslaan. 

K&C respecteert de privacy van jou als bezoeker aan onze website en in het bijzonder de rechten van jou met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Hieronder beschrijven wij hoe. Helaas ontkomen wij niet aan een juridische schrijfstijl. 

Vanwege volledige transparantie hebben wij een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Met een bezoek aan één van onze websites accepteer je zonder meer de volgende gebruikersvoorwaarden. Je accepteert ook het gebruik van cookies en andere tracking systems. Met beheerder bedoelen wij K&C en met bezoeker bedoelen wij jou. 

Artikel 1 - Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door een of meerdere medewerkers van K&C
onder toezicht en verantwoordelijkheid van de directeur/bestuurder mevrouw M.
Vegt. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon; als identificeerbaar wordt
beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd,
met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een
identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer
elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische,
psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk
gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan
de orde voor het verwerken van uw bestellingen of aanmelding voor (deelname aan)
evenementen.

Artikel 2 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft een ieder recht op inzage van en
rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem
betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken
en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door
contact met ons op te nemen via: info@kunstencultuur.nl
Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig
identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het
adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het
ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit
van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2
maanden worden verlengd.

Artikel 3 - Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt
verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de
beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en
gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien
niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring
vallen.
Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde
functionaliteiten van de website, zal de beheerder het verplichte karakter van deze
informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.
Noot: Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens
tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander
ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke
levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval
verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 4 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 5 - Cookies

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur
van een bezoeker plaatst, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met
cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of
over (het apparaat van) de gebruiker.
Als de cookies ook bij bezoek aan een andere website kunnen worden uitgelezen, zijn
het zogeheten tracking cookies. Met deze cookies kunnen organisaties het
surfgedrag van mensen door de tijd heen volgen. 

Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden
afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte
advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen
op te stellen en hen anders te behandelen.
Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.
Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke
en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. K&C gebruikt google analytics om
het navigatiegedrag van bezoekers te analyseren.
Alle verzamelde gegevens zullen uitsluitend worden gebruik om inzage te krijgen in
het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen,
populaire pagina’s, zoekopdrachten, geografische gegevens en onderwerpen. Op
deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen
op de behoeften van bezoekers van de website. We kunnen niet zien wie de
website bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. 

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies
voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:
https://autoriteitpersoonsgege... 

Artikel 6 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website en
webshop kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 7 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, de website
www.kunstencultuur.nl, de onderliggende evenementenpagina’s en webshop en de
sites, www.cmkgroningen.nl, www.compenta.nl of andere sites vallen onder de
verantwoordelijkheid van; Stichting Kunst & Cultuur gevestigd te Dr. Nassaulaan 5, 9401
HJ Assen, kvk- nummer: 41019846.

Artikel 8 - Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website
als ook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor
commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële
aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische
aanbiedingen.

Artikel 9 - De content van de website

Alle afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes,
videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen
worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle
onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele
eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke
wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de
technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie
onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende
toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 10 - Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of
beperken tot de gehele of een gedeelte van de website, alle informatie verwijderen
die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of
internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette, de website tijdelijk niet
beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

Artikel 11 - Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden
of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een
van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is.
De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid.
U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens
te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien
zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.
De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden
gevoerd:
vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacyverklaring.
De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel
derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van
de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg
hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van
deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden
op u te verhalen.

Artikel 12 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de
woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele
geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke
uitzondering van toepassing is.

Artikel 13 - Contact

Voor vragen over de website zelf, kunt u zich richten tot de webmaster van K&C,
Dr. Nassaulaan 5, 9401 HJ Assen: webmaster@kunstencultuur.nl 

Artikel 14 – Overige voorwaarden

Voor onze overige voorwaarden en regelingen verwijzen wij u naar: 

Beheer persoonsgegevens

Mocht je je gegevens willen inzien, stuur dan mail naar Gaby Kleverlaan.